1. Miss Akihabara 2017: Preliminary Round: Nominations & Qualifications (inc. Naruto and one piece).
  Is currently being held in the Akihabara district, visit the thread here to find out more.

Shine Bright Like a Vagina; The Reylie FC - - Part 13

Discussion in 'Member Fanclubs' started by Selva, Jun 22, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Selva <marquee><b><i><font size="1"><font color="red">Qu

  Messages:
  8,792
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  X

  X

  X

  X

  ʙᴀɴɴᴇʀs ʙʏ ℛᴇɪ ᴀɴᴅ ғɪʀᴇs

  Lᴀᴅɪᴇs ᴀɴᴅ ɢᴇɴᴛʟᴇᴍᴇɴ, ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ Rᴇʏʟɪᴇ FC.
  Tʜɪs FC ɪs ᴅᴇᴅɪᴄᴀᴛᴇᴅ ᴛᴏ Rᴇɪᴋɪ ᴀɴᴅ Hᴀʏʟɪᴇ; ᴛᴡᴏ ᴏғ ᴍʏ ᴄʟᴏsᴇsᴛ ғʀɪᴇɴᴅs ʜᴇʀᴇ
  ᴀɴᴅ NF's ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴏɴʟʏ OTP... ᴄᴀᴜsᴇ ᴛʜᴏsᴇ ᴛᴡᴏ ᴀʀᴇ ᴇ-ᴍᴀʀʀɪᴇᴅ.
  Tʜᴇʏ ᴀʀᴇ ᴛᴡᴏ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴏʟᴇsᴛ ᴀɴᴅ ᴍᴏsᴛ
  ᴀᴡᴇsᴏᴍᴇ sᴀᴜᴄᴇ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ғɪɴᴅ ᴏɴ ᴛʜɪs ғᴏʀᴜᴍ.
  Iғ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇsᴇ ᴛᴡᴏ ᴄʀᴀᴢʏ, ғᴜɴɴʏ, ᴘᴇʀᴠᴇʀᴛ ᴄʜɪᴄᴀs, ᴛʜᴇɴ ᴄᴏᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴊᴏɪɴ ᴛʜɪs ᴘʟᴀᴄᴇ, ɢᴇᴛ ɴᴀᴋᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴘᴀʀᴛʏ ʜᴀʀᴅ.


  **********

  Oᴄᴄᴀsɪᴏɴᴀʟʟʏ-ʜᴇᴛᴇʀᴏ Oᴡɴᴇʀ:
  Sᴇʟᴠᴀ

  Cᴏ-ᴏᴡɴᴇʀ ɪɴ ᴄʀɪᴍᴇ:
  Fɪɢʜᴛɪɴɢ Kɪᴛsᴜɴᴇ

  Mᴇᴍʙᴇʀs:
  ᴀɴᴇ
  Tʀɪɴɪᴛʏ
  'ᴛʜᴇ ᴄʀᴏᴏᴋᴇᴅ ᴡɪᴛᴄʜ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴇsᴛ ᴡʜᴏ ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴀʟʟʏ
  ᴇɴᴊᴏʏs ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴄʜᴇᴀᴘ ᴘᴏʀɴᴏ ғʟɪᴄᴋs ᴡɪᴛʜ 'ʀᴇʏʟɪᴇ''

  Eᴅᴡᴀʀᴅ Cᴜʟʟᴇɴ
  ᴍɪsᴀᴏ
  Sᴀʏᴀᴋᴀ
  Lᴇɢᴇɴᴅ
  -JT-
  Lᴜᴄʀᴇᴄɪᴀ
  Sᴜɴᴀᴋᴏ
  Tsᴜᴋᴜʏᴏ
  Zᴀᴄʜ
  SᴛʀᴀᴡHᴇᴀʀᴛ
  Nɪᴄᴏ Rᴏʙɪɴ
  Lᴀᴜʀᴀ
  Cʀᴏᴍᴇʀ
  Dᴏғʟαᴍɪɴɢᴏ
  Fʀᴇᴇᴅᴀɴ
  Wᴀᴅ
  Mᴏʀᴘʜɪɴᴇ
  PᴀᴘᴇʀCᴇɴᴛ
   
  Last edited: Dec 15, 2013
 2. Selva <marquee><b><i><font size="1"><font color="red">Qu

  Messages:
  8,792
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  ᴀɴ ɪɴᴛᴇʀᴠɪᴇᴡ ᴡɪᴛʜ RᴇʏLɪᴇ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴏɴʟʏ Tʀɪɴɪᴛʏ (ᴀᴋᴀ ᴊᴏᴜʀɴᴀʟɪsᴛ sᴠᴇᴛ):

  Tʀɪɴɪᴛʏ: I'ᴠᴇ ᴏʙsᴇʀᴠᴇᴅ ʏᴏᴜ ғʀᴏᴍ ᴀғᴀʀ, ᴋɴᴏᴡɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ʙᴀsɪᴄ ғᴜɴᴄᴛɪᴏɴ ᴀs ᴀ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ--ʙᴜᴛ ᴡʜᴀᴛ I'ᴍ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ᴀsᴋ ɪs, ʜᴏᴡ ᴍᴀɴʏ ᴛɪᴍᴇs ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴅᴏ sᴇxᴜᴀʟ ɪɴᴛᴇʀᴄᴏᴜʀsᴇ, ᴄᴏɪᴛᴜs, ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ᴛᴇʀᴍ sᴛʀɪᴋᴇs ʏᴏᴜ ғᴀɴᴄʏ? Aʀᴇ ᴛʜᴇʀᴇ ᴀɴʏ ᴏᴛʜᴇʀ sᴇxᴜᴀʟ ᴀᴄᴛɪᴠɪᴛɪᴇs ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ғᴏʀ ᴀ sᴘɪɴ? (Jᴀᴍʙᴀ ᴊᴜɪᴄᴇ, ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ ɴɪɴᴇ ʏᴀʀᴅs?)

  Rᴇɪᴋɪ (R): ᴡᴇ ғᴜᴄᴋ ʟɪᴋᴇ ʙᴜɴɴɪᴇs
  ALL DAY ALONG
  I ʟᴏᴠᴇ sʟᴀᴘᴘɪɴɢ ʟɪᴇ


  Hᴀʏʟɪᴇ (H): ᴠᴇʀʏ ᴏғᴛᴇɴ ᴀɴᴅ ᴀʟsᴏ ʀᴇɪ ғʀᴇǫᴜᴇɴᴛʟʏ ᴇɴᴊᴏʏs ᴅᴏᴍɪɴᴀᴛɪɴɢ ᴍᴇ ᴀɴᴅ sʟᴀᴘᴘɪɴɢ ᴍᴇ

  --------

  Tʀɪɴɪᴛʏ: Iɴᴛᴇʀᴇsᴛɪɴɢ.
  Aɴʏ ғᴏᴏᴅs ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴏɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴍɪx? Bᴀɴᴀɴᴀs, ᴡʜɪᴘ ᴄʀᴇᴀᴍ? Iғ ɴᴏᴛ ғʀᴜɪᴛ, ᴀɴʏ ᴏᴛʜᴇʀ ɴᴀᴜɢʜᴛʏ ᴛʜɪɴɢs? (Asɪᴀɴs, ᴛʜᴇ ᴅɪsᴀsᴛʀᴏᴜs Pᴏʟɪsʜ, ᴀ sᴋɪɴɴʏ ᴠɪʀɢɪɴ?)


  R: I ᴜsᴇ ᴄᴜᴄᴜᴍʙᴇʀ ...sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs

  H: DO NOT ASK WHAT THE CUCUMBER WAS USED FOR

  R: ᴏɴʟʏ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ᴍᴇ ᴋɴᴏᴡ

  --------

  Tʀɪɴɪᴛʏ: I ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ I ᴀᴍ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴀᴡᴀʀᴇ ᴡʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴜᴄᴜᴍʙᴇʀ ᴡᴀs ᴜsᴇᴅ ғᴏʀ.
  Nᴇxᴛ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ: ᴡʜᴀᴛ ɢᴇɴʀᴇ ᴏғ ᴍᴏᴠɪᴇs ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴛᴡᴏ ᴇɴᴊᴏʏ ᴡʜɪʟᴇ ᴄᴜᴅᴅʟɪɴɢ ᴏʀ ғᴜᴄᴋɪɴɢ ʟɪᴋᴇ ʜᴀʀᴍʟᴇss ᴀɴᴅ ᴀᴅᴏʀᴀʙʟᴇ ᴀɴɪᴍᴀʟs ᴏɴ ᴀ sᴏғᴀ? Cʜɪᴄᴋ ғʟɪᴄᴋs, sᴘʏ ғɪʟᴍs, ᴅᴏᴇs ɪᴛ ᴠᴀʀʏ?


  R: PORN ᴏғᴄ
  HARDCORE LESBIAN PORN


  H: ᴘᴏʀɴ ᴍᴀɪɴʟʏ ᴛʜᴏ ᴏᴜʀ ᴅᴇғɪɴɪᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴘᴏʀɴ ᴍᴀʏ ᴠᴀʀʏ

  ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇᴅ...
  --------
   
 3. Selva <marquee><b><i><font size="1"><font color="red">Qu

  Messages:
  8,792
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  ʜᴏᴡ ʀᴇɪᴋɪ ᴛʜɪɴᴋs ᴏғ ʜᴀʏʟɪᴇ:
  X

  ᴏʟᴅᴇʀ ᴛʜʀᴇᴀᴅs ʜᴇʀᴇ X, X, X, X, X, X, X, X , XX
   
 4. Selva <marquee><b><i><font size="1"><font color="red">Qu

  Messages:
  8,792
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
 5. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
   
 6. arthoe Active Member

  Messages:
  3,689
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  GOD DAMMIT SO CLOSE
   
 7. Dove of Lucis

  Messages:
  5,341
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  ugh couldn't get first post :lmao

  came in last instead

  But at least the task is completed

  Cya
   
 8. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  HAHAHAAAAAAAAAAA HAYLIE I WIN AGAIN
   
 9. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  REI THE WINNEEEEEEEEEEEEER

  :yay

  doing sexy dancing :yay
   
 10. arthoe Active Member

  Messages:
  3,689
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  AND TO CELEBRATE THE OCCASION

  X
   
 11. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  OK OFFICIALLY I SWEAR THIS 13TH THREAD WILL END IN A WEEK

  WE'LL HAVE 14TH THREAD FOR XMAS

  SWEARING ON GODDESS OF SHINING VAGINAS
   
 12. arthoe Active Member

  Messages:
  3,689
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  well congrats reylie fc we did it

  i'm off to bed tho
   
 13. arthoe Active Member

  Messages:
  3,689
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  GOD DAMMIT YES

  WE WILL MAKE IT HAPPEN
   
 14. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  sure we'll,team reylie can do everything

  goodnight lie,have a nice sleep <3
   
 15. arthoe Active Member

  Messages:
  3,689
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  okay i'm off sweet gay dreams
   
 16. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  you better see sweet gay dreams about me :mad

  nighty babe
   
 17. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  ok before me going to bed

  I have to spice up the thread with some vagina posts

  y/y
   
 18. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  OK here is a saga about reylie

  Once upon a time lived a kawaii chick named rei with sparkling gay vagina who was obsessed with gay shippings and gay shows and breathed all adorkable things that you could imagine.One day this kawaii sparkle-vagina'd chick met a chick named haylie who has athe most bright shining vagina that ever vagina.This haylie chick breathed fire and smelled with all colours of feminism,vaginaloving and shipped every single ship which existed in the whole world.Those two met and decided that they're two halves and should get married and united their vaginas into one and spread vaginaloving and hardcore fangirling.And so they did.The sparkle vaginas couple made the world worship vaginas as their only true goddess and made everyone ship all the 987654321 pairings they shipped and cried with all caps over them.And they lived happily whole their lives rewatching and sobbing all over their shows and died happily with major fangasm.

  the end
   
 19. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  X

  this gif deserves to be on front page
   
 20. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  well we did a thing of a century

  on 13th we got 13th

  :LOS
   
 21. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
 22. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
 23. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  it's 2:00 on here

  and I slept only 3 hours today

  will spam more tomorrow
   
 24. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  goodnight everyone
   
 25. Selva <marquee><b><i><font size="1"><font color="red">Qu

  Messages:
  8,792
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  HELLO NEW THREAD :argh
   
 26. ane Super Moderator

  Messages:
  20,661
  Likes Received:
  421
  Trophy Points:
  83
  one is gone for a day and comes back to a new thread :harley
   
 27. arthoe Active Member

  Messages:
  3,689
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  38
  Reputation:
  Just you guys wait we're getting a new thread by this time tomorrow we can do itttttttttttt
   
 28. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  halloez guizzzz

  I heard spam so I came
   
 29. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  and since I'm free for couple of times

  I'll be able to join the spam madness

  so yeah
   
 30. ane Super Moderator

  Messages:
  20,661
  Likes Received:
  421
  Trophy Points:
  83
  Will wait for it :woo
   
 31. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  whhhheeeeeeeeeeeeeeeee

  I just noticed I havent finished the "thingies" I promised to post today :bees

  ok need to finish them

  hOLD ON
   
 32. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  and also I wanted to make something for sotw :(

  we'll see how it'll be
   
 33. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  X


  CAN WE TALK ABOUT THIS MOMENT?

  ELENA FUCKING GILBERT

  ohmyactual god

  this moment actually made me lol'd for some reason
   
 34. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  also did I mention I kinda ship dany and cersei?

  XX

  just imagine the sex
   
 35. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  I just noticed we need a Xmas tree on front page along with those lights Selv added
   
 36. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  ok might make something xmasish too

  goddamnit,I'm the only one with free time on hands,you all fuckers have exams and jobs and busy life and such :tomasulk

  /rei's daily rant cos its adorbz shuttup
   
 37. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  XX

  another proof that periods suck
   
 38. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  X

  after bleeding vagina have cute kitteh
   
 39. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  Ok this time I actually making the tree and xmas things

  WILL POST IN 30 mins probably
   
 40. ane Super Moderator

  Messages:
  20,661
  Likes Received:
  421
  Trophy Points:
  83
  I want one :edu

  kitteh
  not bleeding vagina :-(
   
 41. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  I wanna kitteh too ane :(

  already asked santa :(
   
 42. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
 43. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  ok so I decided I wanna write something Armenian for FC

  hmmm
  maybe names?
   
 44. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  ok

  something about FC

  Ռեյլի ակումբը լավագույնն է այս ֆորումում, քանի որ այն լի է հրաշալի,ուրախ մարդկանցով, եւ միշտ հաճելի է լինել այստեղ,անել խենթություններ:Սա կարծես մի մեծ խելառ ընտանիք լինի՝իմ ու իմ սիրելի Հեյլիի գլխավորությամբ,որ դարձնում է այս՝արդեն իր վաղեմի հետաքրքրությունը կորցրած ֆորումը,իրոք լավ ժամանցի վայր:ՄԵՆՔ ԱՄԵՆԱԼԱՎՆ ԵՆՔ,ԵՂԱՎ?
   
 45. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  noone will understand the shit :rotfl

  and google translator wont translate it well :(
   
 46. ane Super Moderator

  Messages:
  20,661
  Likes Received:
  421
  Trophy Points:
  83
  ez nauzue ulertzen ere euskaraz idazten badut :-(
   
 47. ane Super Moderator

  Messages:
  20,661
  Likes Received:
  421
  Trophy Points:
  83
  talking to each other and not understanding sucks :kickcan
   
 48. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  this is why we speak international language :tomato
   
 49. ane Super Moderator

  Messages:
  20,661
  Likes Received:
  421
  Trophy Points:
  83
  I like your alphabet, Rei
   
 50. ℛei ( ༎ຶ෴༎ຶ)♥(ㅎ_ㅎ )

  Messages:
  4,723
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  36
  Reputation:
  thank you

  its unique and the creation process of it has a very interesting story

  I wish you guys know more about my country
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page